Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“

Strategija

2013 – 2016 m. strateginis planas

 

I.          Organizacijos vizija ir misija

 

1.      “Žingsnio” vizija – sąmoningas, iniciatyvus ir bendruomeniškas Lietuvos jaunimas, pasirenkantis gyvenimą be svaigalų.

2.      „Žingsnio“ misija – ugdyti sąmoningą, iniciatyvų ir bendruomenišką Lietuvos jaunimą neformalaus ugdymo metodais. Organizuoti prasmingą laisvalaikį be svaigalų, perduodant patirtį, žinias bei požiūrį nuoširdžiu ir atviru bendravimu.

 

II. Organizacijos vertybės

 

„Žingsnyje“ sąmoningu laikomas blaivus, moralus narių elgesys, kuriuo išreiškiama atsakomybė jaunajai kartai. Sąmoningas žingsnietis paiso organizacijos taisyklių ir supranta savo veiksmų pasekmes.

 

Bendruomeniškumą „Žingsnyje“ išreiškia suvokimas, jog tik padėdami vienas kitam kuriame bendrą gėrį. Mes išklausome, rūpinamės savo bendraminčiais nariais, ir tikime, kad kartu susibūrę bendruomenėje galime pasiekti žymiai daugiau nei dirbdami pavieniui.

 

„Žingsnio“ narių atvirumas – tai platus organizacijos mąstymas bei smalsus, viltingas žvilgsnis į jaunimą. Todėl organizacija visada priima naujas idėjas ir kiekvieno nario iniciatyvą. Žingsnietis išlieka atviras neužsisklęsdamas, išreikšdamas visas savo aktualias mintis ir jausmus.

 

Tolerancija „Žingsnyje“ siejama su lygiažiūra – mes priimame kitoniškumą ir visada tik konstruktyviai kritikuojame „Žingsnio“ vertybėms priešingą elgesį. Gerbiame kiekvieno teisę rinktis, todėl stengiamės parodyti geresnį kelią, o ar žengti juo – leidžiame apsispręsti pačiam žmogui.

 

III. Situacijos analizė

 

1.      Stiprybės

 

1)      Organizacija yra aiškiai įvardinusi savo tikslus, veiklos būdus, bei prevencinę veiklos kryptį;

2)      „Žingsnis“ yra viena iš didžiausių prevencinių organizacijų Lietuvoje;

3)      „Žingsnis“ yra pripažintas nacionaliniame lygmenyje tarp jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų;

4)      „Žingsnis“ yra pripažintas tarptautiniame lygmenyje kaip „Operation Snowball“ programos vykdytojas;

5)      Organizacijos narių tarpe yra patyrusių ir kvalifikuotų žmonių prevencinei veiklai, darbui su jaunimu neformalaus ugdymo srityje, sveikos gyvensenos srityje;

6)      Įrengtos patalpos veiklai, turima biuro įranga ir garso aparatūra;

7)      Organizacijos struktūra orentuota į narius, sudaryta galimybė išsakyti savo nuomonę kiekvienam organizacijos nariui;

8)      Vykdomi reguliarūs skyrių, administracijos ir valdybos susirinkimai;

9)      „Žingsnio“ skyriuose gyvuoja stipri neformali veikla.

10)  Daug aktyvių, turinčių kompetencijos laisvalaikio organizavimo srityje narių;

11)  Turimi ryšiai su kitomis organizacijomis – LiJOT, VJOSAS, kurie užtikrina įvairias galimybes jaunimo politikos ir veiklos tarpe;

12)  „Žingsnis“ vienintelis Lietuvoje vykdo „Operation Snowball“ programą ir gali pasiūlyti prevencinę veiklą ne vien paaugliams;

13)  Daug dėmesio skiriama veiklos efektyvumo gerinimui, keliamos narių kompetencijos, ugdomi nauji jaunimo lyderiai propoguojantys sveiką gyvenimo būdą.

 

2.      Silpnybės

 

1)      Nėra aiškios pažangos veikloje išskyrus „Operation Snowball“ programą;

2)      Dauguma aktyvių narių – moksleiviško amžiaus, trūksta vyresnio amžiaus vadovų;

3)      Trūksta kompetentingų žmonių, kurie galėtų ir norėtų užimti atskiras veiklos sritis valdyboje;

4)      Nepakankamas organizacijos reprezentatyvumas – daroma daug, veikla nepristatoma, apie „Žingsnį“ daugiau žinoma iš jo lyderių, nei iš vykdomos skyrių veiklos;

5)      „Sniego gniūžtė“ labiau žinoma nei pats „Žingsnis“;

6)      Atsakomybės ir pareigingumo stoka tarp skyrių vadovų;

7)      Daug poreikių plėtoti veiklą regionuos aukojant organizacijos administravimo reikalus;

8)      Informacijos ir grįžtamojo ryšio nebuvimas iš „Žingsnio“ skyrių;

9)      Didelės dalies narių neįsitraukimas į organizacijos veiklos įgyvendinimą;

10)  Aktyvių, atsakingų narių bei lyderių trūkumas;

11)  Didelis esamų aktyvių vadovų ir narių užimtumas;

12)  „Žingsnio“ administraciją sudaro Vilniaus skyriaus nariai, kurie turi organizuoti ir Vilniaus skyriaus veiklą;

13)  Nepakankamai pasinaudojama „Sniego gniūžtės“ projekto rezultatais – daug žmogiškojo potencialo neišnaudojama.

 

3.      Galimybės

 

1)      Galimybė gauti paramą iš JRD, JTBA įgyvendinamų potencialo plėtojimo institucinės paramos bei investicinės programos paramą ir stiprinti organizaciją;

2)      Galimybė kreiptis paramos į Norvegijos fondus,ERASMUS+ programą, ES programą orientuotą jaunimo veiklai įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius daugiašalius prevencinius projektus;

3)      LiJOT, VJOSAS ir kitų organizacijų vykdomi mokymai, seminarai, konferencijos ir kita veikla;

4)      Geras “Žingsnio” įvaizdis tarp valstybės institucijų ir organizacijų (visada kokybiškai įvykdomi projektai bei įsipareigojimai);

5)      Galimybės perduoti Lietuvos „Sniego gniūžtės“ projektų patirtį kaimyninėms šalims;

6)      Savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai – galimybė skleisti informaciją apie organizaciją ir jos veiklą;

7)      Žiniasklaida yra jautri žalingų įpročių problemoms, nors ir turi interesą alkoholio ir tabako reklamoje;

8)      Rėmėjų-partnerių paieška, bei darbas su jais;

9)      Galimybės susirasti naujų užsienio partnerių ir vykdyti projektus/programas per LIjOT ir JTBA;

10)  Galimybė apjungti „Sniego gniūžtės“ skyrius visoje Lietuvoje dėl bendro interesų atstovavimo ir veiklos organizavimo.

 

4.      Grėsmės

 

1)      Mažėjančios galimybės gauti paramą Lietuvoje, lėšų žalingų įpročių prevencijai nedidėjimas ir konkurencijos augimas – vis daugiau projektų konkuruoja į tas pačias sumas pinigų;

2)      Pagrindiniai konkurentai – biudžetinės įstaigos, neturinčios kompetencijos ir akreditavimo, imasi taikyti metodiką, rizikuodamos mesti šėšėlį ant visų dirbančių pagal šią metodiką;

3)      Į valstybės programų ar priemonių narkomanijos prevencijos srityje rengimą ar stebėseną „Žingsnio“ atstovai nėra įtraukiami. Nėra viešinama informacija, kas atstovauja šioje srityje dirbančias NVO;

4)      ES ir tarptautinių fondų nesiorientavimas į prevencinę veiklą;

5)      Projektą finansuojantieji skiria tik dalį jo įgyvendinimui reikalingų lėšų – gali kentėti efektas;

6)      Kai kurių prevencinių organizacijų ar jų lyderių kontraversiškas įvaizdis metantis šėšėlį visam sektoriui;

7)      „Žingsnio“ kaip organizacijos sutapatinimas su „Sniego gniūžtės“ projektu;

8)      Nekeldamas reikalavimų savo veiklos kokybei „Žingsnis“ gali atsidurti tarp NVO silpniausiųjų, susilpnės jo įvaizdis ir galimybės;

9)      Klaidingo prevencinės veiklos įvaizdžio grėsmė arba jo nebuvimas jaunimo tarpe, visuomenės bei politikų tarpe („prevencija – tai tik lankstinukai ir paskaitėlės mokyklose“);

10)  Valdžios institucijų bei fondų orientavimasis ne į pirminę prevenciją, bet į intervenciją, kontrabandos naikinimą, narkomanų gydymą, reabilitaciją ir integraciją kas taip pat lemia dabartinę situaciją Lietuvoje;

11)  Alkoholio reklamos įtaka vartojimui ir gamintojų lobistų įtaka politinių sprendimų priėmimui;

12)  Svaigalų vartojimo didėjimas jaunimo tarpe. Nevartojančiųjų yra absoliuti mažuma;

13)  Nedidelė jaunų ir vyresnių žmonių motyvacija dalyvauti socialinėje ir prevencinėje veikloje.

 

IV. Strateginiai tikslai

 

1.      Stiprinti „Žingsnio“ ir jo skyrių veiklą, sukurti glaudžius bendravimo su ir tarp skyrių kanalus

 

Tikslo pasiekimo kriterijai:

1). Sukurta platforma skyrių bendravimui ir reprezentacijai internete, gyvai supažindinti skyriai su šia platforma;

2). Kasmet įvykdomos bent 6 veiklos kuriose dalyvauja 2 ar daugiau skyrių;

3). 75% „Žingsnio“ skyrių kasmet suorganizuoja „Sniego Gniūžtės“ stovyklą ar kitą renginį skirtą jaunimui, kuriame dalyvauja bent 40 jaunų žmonių.

 

2.      Skatinti organizacijos žinomumą ir teigiamą įvaizdį visuomenės ir jaunimo tarpe.

 

Tikslo pasiekimo kriterijai:

1). Nuo 2014 m. – kiekvienais metais bent po 20 publikacijų apie organizacijos ir jos padalinių veiklą nacionalinėje, regioninėje, vietinėje žiniasklaidoje;

2). 2016 m. LKJBS „Žingsnio“ įgyvendinami projektai minimi tarp žinomiausių jaunimui veiklų;

3). Organizacijos renginiuose dalyvavo 5000 jaunų žmonių.

4). Iki 2015 m. kiekvieną organizacijos narį aprūpinti organizacijos atributika

 

3.      Pritraukti naujus narius į organizaciją, bei sudominti ir užimti juos įdomia veikla.

 

Tikslo pasiekimo kriterijai:

1). Po kiekvieno renginio teikti straipsnius spaudai, įkelti į „Žingsnio“ internetinį tinklalapį. Reguliariai atnaujinti veiklų nuotraukas soc. tinkle „Facebook“;

2). Sukurti ir platinti skrajutes apie „Žingsnį“ ir jo veiklą, bent kas 2 metus atnaujinti pristatomąją medžiagą;

3). Kiekvienais metais įtraukiama bent 100 naujų žmonių į organizacijos veiklą;

4). Iki 2015 m. sukurtos bent 5 konkrečios nuolatinės veiklos nacionaliniame lygyje, užtikrinančios nariams veiklą atsižvelgiant į jų pomėgius ir interesus pagal narystės anketas;

5). Iki 2016 m. kiekviename skyriuje nariams pasiūloma bent 2 skirtingos nuolatinės veiklos.

 

4.      Plėtoti organizacijos veiklą regionuose.

 

Tikslo pasiekimo kriterijai:

1). 2016 metais organizacijos skyriai veikia visose Lietuvos apskrityse;

2). Iki 2017 metų į organizacijos veiklą įtraukiama 400 jaunų žmonių, bent 40% jų gyvena ne Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje;

3). Iki 2017 metų „Žingsnio“ skyriai veikia 25 savivaldybėse.

 

5.      Stiprinti organizacijos lėšų pritraukimą veiklai.

 

Tikslo pasiekimo kriterijai:

1). Per metus pateikiama ir įvykdoma bent 2 projektai remiami JTBA, JRD, savivaldybių, įvairių fondų, ministerijų ar kitų institucijų;

2). Skatinami nariai ir jų tėvai 2% FAPM aukoti „Žingsnio“ veiklai, surinkti bent 1000Lt per metus;

3). Pradėti darbą su privačiais rėmėjais, iki 2016 metų pastoviai bendradarbiauti bent su 2 rėmėjais.

 

V. Veiklos tikslai

Interesų atstovavimas ir viešieji ryšiai

1.      Per artimiausius metus aktyvinti organizacijos veiklą narių ir pačios organizacijos interesų atstovavimo srityje tiesiogiai arba per organizacijas, kurioms priklauso „Žingsnis“ arba kurių poziciją jis gali tiesiogiai įtakoti;

2.      Siekti platesnio pripažinimo valdžios struktūrose, – LR Seimo sveikatos reikalų komitete, Nacionalinėje Sveikatos taryboje, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, Vidaus reikalų ministerijoje, Švietimo ir mokslo ministerijoje, Narkotikų kontrolės departamente, Valstybinėje jaunimo reikalų taryboje, kitose valstybinės valdžios institucijose, apskrityse per kompetentingų atstovų delegavimą į įvairias darbo grupes, ekspertų komisijas, per pasiūlymų rengimą bei teikimą;

3.      Užmegzti ryšius su institucijomis bei fondais, remiančiais prevencinę veiklą. Siekiant pritraukti paramos būtina vystyti bendradarbiavimą su ES fondais bei programomis, per artimiausius 2-3 metus sumažinti organizacijos priklausomybę nuo vieno ar dviejų rėmėjų;

4.      Per 2014 metus sukurti organizacijos viešųjų ryšių strategiją ir užsiimti pozityvaus įvaizdžio kūrimu visuomenėje, jaunimo tarpe, komerciniame, NVO bei valstybiniame sektoriuje, ieškoti finansavimo strategijos įgyvendinimui;

5.      Prisidėti prie aktualių visuomenei ar atskiroms organizacijoms aktualių problemų sprendimo, išnaudojant savo ryšius bei įtaką – pasiūlyti šias paslaugas giminingoms organizacijoms, su kuriomis siekiama plėtoti partnerystę ir bendradarbiavimą;

6.      Ieškoti naujų galimybių projektų finansavimui, analizuojant valstybės institucijų funkcijas, resursus ir rasti erdvę abiems pusėms naudingai partnerystei

7.      Užmegzti ryšius ir bendradarbiauti su stambiausiomis žiniasklaidos priemonėmis, įtakoti jų vadovus, siekiant kad būtų daugiau dėmesio skiriama prevencinei veiklai siekiant formuoti pozityvų pirminę prevenciją įgyvendinančių organizacijų įvaizdį;

8.      Su JTBA ir LIJOT pagalba per artimiausius 2-3 metus susipažinti su giminingomis organizacijomis ES, dirbančiomis žalingų įpročių prevencijos srityje, siekiant vystyti įvairesnius projektus, mokytis patirties, pažangių veiklos metodų veikloje su dideliuose miestuose ir regionuose gyvenančiu jaunimu, įvairiomis jaunimo grupėmis.

Veiklos organizavimas

1.      LKJBS „Žingsnis“ turi siekti didesnio skaidrumo veikloje, audituodamas savo veiklą nepriklausomų auditorių. Tai prisidėtų prie veiklos kokybės gerinimo, geresnio finansų ir veiklos administravimo, stipresnio įvaizdžio.

2.      Įgyvendinant LKJBS „Žingsnis“ strategiją, kiekvienais metais rengti veiklos planus įtraukiant ne tik valdybą, bet ir aktyvius, suinteresuotus narius. Tai įtrauktų organizacijos narius į veiklos planavimą bei įgyvendinimą;

3.      Per artimiausius metus surengti valdybai ir aktyviems nariams surengti smegenų šturmą, siekiant sugeneruoti daugiau idėjų įvairiems projektams, plėtoti veiklą ne vien „Sniego gniūžtės“ srityje, bet atnaujinti darbą su rizikos grupės vaikais ir jaunimu, organizuoti seminarų ciklus psichologine, prevencine tematika;

4.      Plėtoti ryšius su giminingomis organizacijomis bei siekti partnerystės su jomis įgyvendinant atskiras veiklos sritis – „Sniego gniūžtę“, darbą su rizikos grupės vaikais ir jaunimu, kultūrinę veiklą apjungiant žmoniškuosius resursus vardan kokybės.

5.      „Užtikrinti efektyvesnį veiklos organizavimą per materialinės bazės atnaujinimą ir sustiprinimą – būtina atnaujinti organizacijos disponuojamą įrangą, įsigyti priemonių, kurios užtikrintų organizacijos biuro įrengimą ir renginiams/mokymui pritaikytas patalpas;

6.      Skatinti narius bei jų tėvus 2% FAPM aukoti organizacijos veiklai;

7.      Būtina per ateinančius keletą metų decentralizuoti organizacijos veiklą, renginius iš Vilniaus perkeliant į regionus, tuo būdų aktyvinant ir skatinant skyrių veiklą, pritraukiant į juos daugiau neorganizuoto jaunimo;

8.      Įvertinti veiklos efektyvumą surengiant atskirą vertinimo seminarą valdybai ir aktyviems nariams. Surengti mokymų seminarus apie veiklos kokybės gerinimą bei veiklos įvertinimą nacionaliniams lyderiams ir skyrių vadovams;

9.      Per artimiausius metus, bendradarbiaujant su VJRT, užmegzti ryšius su savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriais ir pasitelkti juos skleidžiant informaciją apie organizaciją bei jos veiklą, plečiant organizacijos struktūrą, įtraukiant naujus narius. Perspektyvoje siekti abiems pusėms naudingo bendradarbiavimo siekiant jiems rengti mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus žalingų įpročių prevencijos srityje;

Darbas su nariais bei lyderių ugdymas

1.      „Žingsnis“ sieks tęstinumo užtikrinimo savo veikloje, rengdamas mokymus bei apmokydamas naujus lyderius savo veiklai. Rengiant naujus lyderius organizacijai siekti į jos veiklą įtraukti kuo daugiau „Sniego gniūžtės“ personalo, ypač tų, kurie nėra priklausantys organizacijai;

2.      Per artimiausius metus sukurti operatyvią informacijos priėmimo, apdorojimo ir paskleidimo nariams sistemą, siekiant juos įtraukti į veiklą. Operatyviai skleisti informaciją naudojantis el.pašto konferencija

3.      Kiekvienais metais deleguoti savo lyderius bei savanorius į kitų organizacijų vykdomus mokymus užtikrinant grįžtamąjį ryšį. Naudotis LiJOT, NIPC, VAJC ir kitų institucijų reguliariai organizuojamais mokymų kursais;

4.      Skatinti „Žingsnio“ narių dalyvavimą organizacijos veikloje, specialaus klausimyno-anketos būdu ir individualių pokalbių metu išsiaiškinti jų interesus bei lūkesčius ir pasiūlyti jiems veiklą, atitinkančią jų interesus ir lūkesčius;

5.      Organizuojant mokymų seminarus bei vadovų kursus „Sniego gniūžtei“, rengti juos remiantis pripažintais metodais. Baigusiems mokymus ir atlikusiems praktines užduotis dalyviams išduoti mokymų baigimo pažymėjimus;

6.      Deleguojant savo narius į įvairius seminarus, konferencijas, mokymus ir kitas iniciatyvas įpareigoti juos parengti ataskaitas

7.      Reguliariai tirti narių interesus ne tik apklausų būdu, bet kiekvienais metais bent kartą per metus ataskaitines konferencijas, įvertinant organizacijos veiklą, narių lūkesčius ir interesus, sudarant ateinančių metų veiklos planus;