Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

Strategija

2017 – 2020 m. strateginis planas

 

I. Organizacijos vizija ir misija

 

„Žingsnio“ vizija – sąmoningas, iniciatyvus ir bendruomeniškas Lietuvos jaunimas, pasirenkantis gyvenimą be svaigalų.

„Žingsnio“ misija – ugdyti sąmoningą, iniciatyvų ir bendruomenišką Lietuvos jaunimą neformalaus ugdymo metodais. Organizuoti prasmingą laisvalaikį be svaigalų, perduodant patirtį, žinias bei požiūrį nuoširdžiu ir atviru bendravimu.

 

II. Organizacijos vertybės

 

Sąmoningumas – moralus narių elgesys, organizacijos taisyklių paisymas ir savo veiksmų
pasekmių suvokimas.

Blaivybė – teigiamo Žingsnietiško blaivaus laisvalaikio propagavimas ir susilaikymas nuo
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.

Bendruomeniškumą „Žingsnyje“ išreiškia suvokimas, jog tik padėdami vienas kitam kuriame
bendrą gėrį. Mes išklausome, rūpinamės savo bendraminčiais nariais, ir tikime, kad kartu susibūrę
bendruomenėje galime pasiekti žymiai daugiau nei dirbdami pavieniui.

Atvirumas – tai platus organizacijos mąstymas priimant naujas idėjas ir kiekvieno nario
iniciatyvą. Žingsnietis išlieka atviras išreikšdamas savo mintis ir jausmus.

Tolerancija „Žingsnyje“ siejama su pakantumu – mes priimame kitoniškumą ir visada tik
konstruktyviai kritikuojame „Žingsnio“ vertybėms priešingą elgesį. Gerbiame kiekvieno teisę
rinktis, todėl stengiamės parodyti geresnį kelią, o ar žengti juo – leidžiame apsispręsti pačiam
žmogui.

 

III. Strateginiai tikslai

 

1.      Stiprinti „Žingsnio“ ir jo skyrių veiklą, skatinti bendradarbiavimo ryšius su ir tarp skyrių.

 

Tikslo pasiekimo kriterijai:

1) Vystoma platforma skyrių bendravimui ir reprezentacijai internete, bent 60% skyrių
naudojasi šia platforma kartą per mėnesį;

2) Kasmet įvykdomos bent 6 veiklos, kuriose dalyvauja 2 ar daugiau skyrių;

3) 75% „Žingsnio“ skyrių kasmet suorganizuoja „Sniego Gniūžtės“ stovyklą ar kitą renginį
skirtą jaunimui, kuriame dalyvauja bent 40 jaunų žmonių;

4) Kiekvienais metais administracijai ir valdybai aplankyti bent 80% organizacijos skyrių;

5) Kasmet vyksta bent vienas renginys „be programos“ skirtas visiems pabūti kartu ir
pabendrauti.

 

2.      Užtikrinti kokybišką „Sniego gniūžtės“ įgyvendinimą Lietuvoje, kelti skyrių ir narių kompetencijas.

 

Tikslo pasiekimo kriterijai:

1) Kasmet bent 70% skyrių įvykdyti „Sniego gniūžtės“ organizuojamus arba
koordinuojamus administracijos standartizuotus mokymus;

2) Kiekvienais metais rengti Nacionalinę „Sniego gniūžtės“ stovyklą ir mokymus, kuriuose
būtų įtraukiama bent 50% organizacijos skyrių, mokymu metu būtų plečiamos narių
kompetencijos;

3) Kiekvienais metais rengiama Nacionalinė skyrių konferencija, kurios metu yra kalbama
aktualiausiais skyrių klausimais, dalinamasi patirtimi;

4) Iki 2018 m. paruošti ir pateikti pilnavertį „Sniego gniūžtės“ mokymų paketą.

 

3.      Skatinti organizacijos žinomumą ir teigiamą įvaizdį visuomenės ir jaunimo tarpe.

 

Tikslo pasiekimo kriterijai:

1) Nuo 2018 m. – kiekvienais metais bent po 20 publikacijų apie organizacijos ir jos
padalinių veiklą nacionalinėje, regioninėje, vietinėje žiniasklaidoje;

2) Organizacijos renginiuose dalyvavo 5000 jaunų žmonių;

3) Sukurti ir platinti skrajutes apie „Žingsnį“ ir jo veiklą, bent kas 1 metus atnaujinti
pristatomąją medžiagą;

4) Žingsnio renginių kalendoriuje pateikti ne mažiau nei 85% viešų organizacijos renginių.

 

4.      Plėtoti organizacijos veiklą regionuose, pritraukti naujus narius į organizaciją.

 

Tikslo pasiekimo kriterijai:

1) 2017 metais organizacijos skyriai veikia visose Lietuvos apskrityse;

2) Iki 2020 metų „Žingsnio“ skyriai veikia 25 savivaldybėse;

3) Kiekvienais metais įtraukiama bent 150 naujų narių į organizacijos veiklą.

 

5.      Stiprinti organizacijos lėšų pritraukimą veiklai.

 

Tikslo pasiekimo kriterijai:

1) Per metus pateikiama ir įvykdoma bent 3 projektai remiami JTBA, JRD, savivaldybių,
įvairių fondų, ministerijų ar kitų institucijų;

2) „Žingsnio“ veiklai surinkti bent 600€ per metus nuo 2% FAMP;

3) Dirbti su privačiais rėmėjais, iki 2018 m., 15% organizacijos biudžeto sudaro privačių
rėmėjų lėšos;

4) Kiekvienais metais sudaryti sąlygas skyriams vykdyti veiklą, dalinai finansuoti bent 8
stovyklas.